توضیحات

آموزش Sketch Up 2014

آموزش Sketch Up 2014

مقدمه ای بر SketchUp

آشنایی با مفاهیم SketchUp

طراحی در SketchUp

آشنایی با اجزا SketchUp

آشنایی با سیستم مختصات SketchUp

آشنایی با Inference Engine

آشنایی با انبارخانه سه بعدی در SketchUp

آشنایی با روش ترسیم سریع Dividing And Healing

آشنایی با روش Push And Pull

طریقه اعمال تغییرات بر روی سطوح متصل

طریقه اعمال پیچش در اشکال

آشنایی با عملیات منطقی بر روی مدل

طریقه مشاهده مدل در محیط سه بعدی

طریقه دستکاری دوربین محیط

آشنایی با لایه های در SketchUp

طریقه اضافه کردن جزییات به مدل

آشنایی با Material

آشنایی با اجزا و گروهها در SketchUp

آشنایی با Style ها

آشنایی با سایه ها

مفاهیم ارائه مدل

آشنایی با محیط کاربری SketchUp

معرفی محیط نرم افزار SketchUp

آشنایی با منوی File

آشنایی با منوی Edit

آشنایی با منوی View

آشنایی با منوی Camera

آشنایی با منوی Draw

آشنایی با منوی Tools

آشنایی با نوارهای ابزار در SketchUp

طریقه تغییر کلید های میانبر دستورات

آشنایی با منوی فرعی در نرم افزار SketchUp

اشنایی با محور های ترسیم

آشنایی با ابزار اصلی در SketchUp

آشنایی با ابزار انتخاب

آشنایی با ابزار Eraser

آشنایی با ابزار سطل رنگ

آشنایی با روش های استفاده از Paint Bucket

آشنایی با ابزار ترسیم

آشنایی با ابزار line

طریقه ایجاد وجه

طریقه تقسیم یک خط به قسمت های مساوی

طریقه کار با جعبه کنترل مقدار

آشنایی با ابزار Arc

آشنایی با ابزار ۲Point Arc

آشنایی با ابزار Pie

آشنایی با ابزار Freehand

آشنایی با ابزار Rectangle

آشنایی با ابزار Circle

آشنایی با ابزار Polygon

آشنایی با ابزار تغییر

طریقه کار با ابزار Move

طریقه Stretch کردن یک ترسیمه

طریقه کپی گرفتن از اجزا یک مدل

طریقه وارد کردن میزان جابجایی به صورت دقیق

آشنایی با ابزار Rotate

طریقه کپی گرفتن از ترسیمه ها با استفاده از ابزار Rotate

طریقه تا زدن یک ترسیمه در امتداد محور چرخش

طریقه وارد کردن زاویه چرخش به صورت دقیق

آشنایی با ابزار Scale

طریقه تغییر اندازه ترسیمه بر مبنای مرکز تصویر

طریقه تغییر اندازه یک ترسیمه به صورت یکنواخت

طریقه وارد کردن مقدار تغییر اندازه به صورت دقیق

آشنایی با ابزار Push / Pull

طریقه ایجاد فضاهای خالی با استفاده از ابزار Push / Pull

طریقه ایجاد صفحه حجم دهی جدید در ترسیمه

طریقه استفاده از ابزار Push / Pull بر روی سطوح منحنی

طریقه تعیین میزان فاصله حجم به صورت دقیق

آشنایی با ابزار FollowMe

طریقه برآمده کردن یک وجه در طول مسیر با ابزار FollowMe به صورت دستی

طریقه از قبل انتخاب کردن مسیر برامدگی

طریقه برامده کردن وجوه در طول یک مسیر به صورت خودکار

طریقه ایجاد اشکال مخروطی

آشنایی با ابزار Offset

طریقه استفاده از ابزار Offsetبر روی خطوط

تعیین مقدار فاصله بین نسخه های کپی شده به صورت دقیق

آشنایی با ابزار Intersect With Model

آشنایی با ابزار Position Texture

طریقه تغییر موقعیت یک Material

طریقه دستکاری Material در وضعیت Fixed Pin

طریقه دستکاری Material در وضعیت Free Pin

طریقه دستکاری تصاویر به عنوان Material با استفاده از وضعیت Free Pin

آشنایی با گزینه های منوی فرعی Material

طریقه پیچیدن یک Material در اطراف یک مکعب

طریقه پیچیدن Material در اطراف یک استوانه

طریقه تغییر موقعیت Material بر روی بخش های مخفی ترسیمه

طریقه طرح ریزی یک Material دلخواه

آشنایی با ابزارهای توضیحی

طریقه کار با ابزار Tape Measure

طریقه ایجاد خطوط توضیحی

طریقه تغییر اندازه کلی مدل

طریقه کار با نقاله نرم افزار SketchUp

طریقه ایجاد خطوط توضیحی زاویه ای

آشنایی با ابزار Axes

طریقه لغو تغییرات بر روی محور های ترسیم

آشنایی با ابزار Dimension

طریقه درج ابعاد شعاع و قطر

طریقه تغییر وضعیت اندازه گذاری از شعاع به قطر و برعکس

آشنایی با ابزار Text

آشنایی با متون راهنمای Push Pin و View Based

آشنایی با متون صفحه ای یا Screen Text

طریقه ویرایش متون درج شده

آشنایی با ابزار ۳D Text

آشنایی با ابزار Section Plane

طریقه دستکاری نمای برشی

طریقه ایجاد نمای برشی گروه بندی شده

آشنایی با مجموعه ابزار های دوربین

آشنایی با برخی از اعمال پرکاربرد در هنگام استفاده از ابزارهای دوربین

آشنایی با قابلیت Photo Match

طریقه استفاده از قابلیت Photo Match بر روی مدل های موجود

آشنایی با ایتم های موجود</str

. . . . . .

آموزش Sketch Up 2014

محصولات مرتبط

قالب ووکامرس