توضیحات

آموزش AutoCAD 2014

آموزش AutoCAD 2014

عناوین این پک آموزشی:

۲D:آشنایی با برنامه و نحوه کار آن-دانستنی های لازم برای کار با برنامه-آشنایی با محیط برنامه و متعلقات آن-شروع کار با اتوکد ۲۰۱۲-آشنایی با Help در برنامه اتوکد-طریقه انتخاب موضوعات در برنامه اتوکد-آشنایی با نوار های ابزار در اتوکد ۲۰۱۲- طریقه مدیریت نوار های ابزار-ترسیمات در برنامه اتوکد ۲۰۱۲-طریقه رسم خط و پاره خط با کمک ابزارline

-طریقه رسم دایره  وکمان با کمک ابزار circle-طریقه رسم دایره (روش اول)- طریقه رسم دایره (روش دوم)- طریقه رسم دایره (روش سوم)- روش رسم دایره (روش چهارم)-طریقه رسم دایره(روش پنجم)

– طریقه رسم دایره(روش ششم)- طریقه رسم کمان-طریقه رسم کمان (روش اول)- طریقه رسم کمان (روش دوم)-طریقه رسم کمان(روش سوم)-طریقه رسم کمان (روش چهارم)-طریقه رسم کمان(روش پنجم)

-طریقه رسم کمان(روش ششم)-طریقه رسم کمان(روش هفتم)-طریقه رسم کمان(روش هشتم)-طریقه رسم کمان(روش نهم)-طریقه رسم چهار ضلعی-آشنایی با گزینه های رسم چهار ضلعی-طریقه رسم نیم خط-طریقه رسم خطوط دوسر نامحدود-طریقه رسم خطوط دوسر نامحدود افقی-طریقه رسم خطوط دو سر نامحدود عمودی-طریقه رسم خطوط دو سر نامحدود زاویه دار-آشیوه ترسیمی bisect  در ترسیم خطوط دوسر نامحدود

-شیوه ترسیمی offsetبرای رسم خطوط دو سر نامحدود-دستور trace در ترسیم خطوط-دستور polyline برای ترسیم چند خطی- گزینه center در شیوه ترسیم Arcدر دستور polyline-گزینه Half width در شیوه ترسیم Arc در دستور polyline

-گزینه Line در شیوه ترسیم Arc در دستور Polyline-گزینه  Second ptدر شیوه ترسیم Arc در دستور polyline-گزینه undo در شیوه ترسیم Arc-گزینه width در شیوه ترسیم Arc-شیوه ترسیم Half width در دستور polyline-شیوه ترسیم length در دستور Polyline-شیوه ترسیم Undoو Width در دستور polyline-ویژگی Close در دستور polyline

-دستور ترسیمی polygon-دستور ترسیمی Dount-دستور ترسیمی ellipse-دستور ترسیمی mline-دستور table برای رسم جداول-دستور ترسیمی sketch-متغیر skypoly در دستور sketch-دستور solid در ترسیم-دستور revision cloud در ترسیم-دستورwipe out در ترسیم-دستور helix در ترسیم-طریقه کار با دستور ترسیمی hatch-ابزارهای کمکی در ترسیم برنامه اتوکد ۲۰۱۲-آشنایی با ابزار کمک ترسیمی ortho

-آشنایی با ابزار کمک ترسیمی Grid-طریقه کار با ابزار کمک ترسیمی snap-طریقه کار با دستورکمک ترسیمی polar tracking

-آشنایی با ابزار کمک ترسیمی object snap-آشنایی با حالت های استفاده از دستور object snap-آشنایی با حالت node در دستور object snap-آشنایی با حالت insertion  در دستور object snap-آشنایی با گزینه form در دستورobject snap-آشنایی با قابلیت osmode در دستور object snap-آشنایی با ابزارکمک ترسیمی draw order-آشنایی با ابزار کمک ترسیمی group-دستورات ویرایشی در برنامه اتوکد ۲۰۱۲

-آشنایی با دستور ویرایشی erase– آشنایی با دستور ویرایشی oops– آشنایی بادستور ویرایشی move– آشنایی بادستور ویرایشی copy– آشنایی بادستور ویرایشی stretch-طریقه کار با دستور ویرایشی rotate-آشنایی با دستور ویرایشی lengthen– طریقه کار با دستور ویرایشی mirror– آشنایی با دستور ویرایشیexplode-طریقه کار با دستور ویرایشی explode-آشنایی با دستور ویرایشی undo-طریقه کار با دستور ویرایشی redo

-آشنایی با دستور ویرایشی offset-آشنایی با دستور ویرایشی fillet-آشنایی با دستور ویرایشی chamfer-طریقه کار با دستور ویرایشی break-طریقه کار با دستور ویرایشی pedit-آشنایی با دستور ویرایشی trim

-طریقه کار با دستور ویرایشی extend-آشنایی با دستور ویرایشی join

-طریقه کار با دستور ویرایشی array-طریقه کار با دستور ویرایشی scale-آشنایی با دستور ویرایشی mledit-طریقه کار با دستور ویرایشی edit spline-آشنایی با دستور ویرایشی edit hatch-طریقه کار با دستور ویرایشی properties-آشنایی با دستور ویرایشی table edit-تایپ و ویرایش متون در اتوکد ۲۰۱۲-آشنایی با دستور text

-آشنایی با دستور style– طریقه کار با دستور تایپی mtext-آشنایی با دستور تایپی dedit-طریقه کار با دستور mtedit-آشنایی با دستور explode text-آشنایی با دستور convert text to mtext-طریقه کار با دستور scale text-آشنایی با دستور تایپی qtext-طریقه کار با دستور تایپی change text case-کنترل صفحه تصویر در برنامه اتوکد ۲۰۱۲-آشنایی با دستور zoom-طریقه کار با فرمان pan– آشنایی با دستور blip mode

– آشنایی با دستورregen– آشنایی با دستور clean screen-طریقه کار با دستور aerial view– طریقه کار با دستور display-آشنایی با برخی از اجزا بخش window در سربرگ view-اندازه گذاری در اتوکد۲۰۱۲-آشنایی با دستور اندازه گیری quick dimension-آشنایی با دستور linear– آشنایی با دستور اندازه گیری aligned-آشنایی با دستور اندازه گیری arc length-آشنایی با دستور ordinate-طریقه کار با دستورradius– آشنایی با دستور jogged– طریقه کار با دستور diameter-آشنایی با دستور اندازه گیری angular– طریقه کار با دستور baseline– آشنایی با دستور continue– آشنایی با دستور dimspace– آشنایی با دستور qleader

– آشنایی بادستور leader– آشنایی بادستور center mark-آشنایی بادستور اندازه گیریinspect-آشنایی بادستور اندازه گیری dimedit-آشنایی بادستور dimtedit-طریقه کار با دستوراندازه گیری jogline-آشنایی با دستور re associate-آشنایی با دستور re associate قسمت دو-آشنایی با دستور update-گزارش گیری و آشنایی با فرم های پرسشی در اتوکد ۲۰۱۲-آشنایی با دستور گزارش گیری id-آشنایی با دستور distance

-طریقه کار با دستور گزارش گیری list-آشنایی با دستور گزارشیdblist-آشنایی با دستور area-آشنایی بادستور گزارشی massprop-آشنایی با دستور time-طریقه کار با دستور گزارشی quick calc-سازماندهی کارها در محیط برنامه اتوکد ۲۰۱۲-طریقه کار با دستور block-طریقه کار با دستور set base point-آشنایی با دستور insert-آشنایی با دستور wblock

-آشنایی با دستور export-آشنایی با دستور import-آـشنایی با دستور minsert-آشنایی بادستور divide-طریقه کار با دستور measure-آشنایی با دستورmulti line style-طریقه کار با دستور color

-آشنایی با دستور line type-آشنایی با دستور Lweight-طریقه کار با دستور scale list-طریقه کار با دستور table style-آشنایی با دستور limits-آشنایی بادستور rename-آشنایی با مفهوم لایه ها در برنامه اتوکد۲۰۱۲

-آشنایی بادستورlayer-طریقه کار با دستور CLAYER-آشنایی با دستور layer walk-آشنایی با دستور layer match-آشنایی بادستور change to current layer-طریقه کار با دستور isolate-آشنایی بادستور unisolate-طریقه کار با دستور layeroff-آشنایی با دستور turn all layers on-آشنایی با دستور layer freeze-طریقه کار با دستور thaw all layers-طریقه کار با دستور ات lock و unlock-آشنایی با دستور copy object to new layer-آشنایی با دستور merge-آشنایی با دستور layer delete-آشنایی با قیود در اتوکد ۲۰۱۲-آشنایی با قید coincident-آشنایی با قید consentric-آشنایی با قید parallel-آشنایی با قید perpendicular

-آشنایی با قید horizontal-آشنایی با قید vertical-آشنایی با قید tangent-آشنایی با قید smooth-آشنایی با قید symetric-آشنایی با قیدequal-آشنایی با قید fix-آشنایی با قید auto constrain-آشنایی با قید linear-آشنایی با قید horizontal-آشنایی با قید vertical-آشنایی با قید aligned-آشنایی با قیدradial-آشنایی با قید diameters-آشنایی با قید angular-طریقه حذف یک قید-آشنایی با پنجره constraint settings

۳D:ترسیمات سه بعدی در برنامه اتوکد ۲۰۱۲-آشنایی با انواع نماها در فضای سه بعدی- آشنایی با دستور dview

– آشنایی با دستور view point preset– طریقه کار با دستورview point– آشنایی با دستور constrained orbit-آشنایی با دستور view ports– طریقه کار با دستور camera– آشنایی با دستور plan-آشنایی با ترسیمات سه بعدی در برنامه اتوکد ۲۰۱۲- آشنایی با دستور elev– آشنایی با شیوه ترسیم surface– آشنایی با دستور ترسیمی ۳d poly– آشنایی با دستور۳d face– آشنایی با دستور ۳d mesh– آشنایی با دستور ترسیمی pface

– آشنایی با دستور rulesurf– اشنایی با دستور edge surf– اشنایی با دستور pedit– آشنایی با دستور edge– آشنایی با دستور mesh– طریقه کار با دستور hide– آشنایی با دستور revsurf– آشنایی با دستور tabsurf-ترسیم موضوعات صلب-آشنایی با دستور  box– طریقه کار با دستور cylinder– طریقه کار با دستور interface– آشنایی با دستور intersect– آشنایی با دستور union– طریقه کار با دستورsubtract

– آشنایی با دستور isolines– طریقه کار با دستور facetres– آشنایی بادستور extrude– آشنایی بادستور revolve– آشنایی بادستور solid edit– آشنایی با دستورات کمک ترسیمی در برنامه اتوکد۲۰۱۲

-طریقه کار با دستور ucs– آشنایی بادستورuscman– طریقه کار با دستور ۳d rotate– طریقه کار با دستور ۳d mirror– آشنایی با دستور ۳d array– آشنایی با دستور convert to surface– آشنایی با دستور uscicon-آشنایی با عملیات رندر (render)-آشنایی با دستور light–  آشنایی با دستور lightlist– آشنایی با دستور rmat– آشنایی با دستور render– فضای کاغذ در برنامه اتوکد ۲۰۱۲-آشنایی با دستور layout– آشنایی با دستور solview

زمان : ۱۷ ساعت

۲۶۱ درس

۳ DVD

به همراه نرم افزار نصب برنامه

. . . . . .

آموزش AutoCAD 2014

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “آموزش AutoCAD 2014”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات مرتبط

قالب ووکامرس