توضیحات

آموزش Action Script

آموزش Action Script

عناوین این پک آموزشی:

مقدمه-اشیاء وکلاسها-بسته ها وفضای نام-بسته ها-وارد کردن بسته ها-فضای نام ها-تعریف فضای نام-بکارگیری فضاهای نام-رجوع به فضاهای نام-استفاده ازفضاهای نام-متغییر-تعریف-مفهوم محدوده متغییر-مغادیر پیش فرض-انواع داده ها وتبدیل آنها-انواع دادهها-بررسی نوع در زمان کامپایل-بررسی نوع در زمان اجرا-ISعملگر-ASعملگر-کلاسهای پویا-تعاریف انواع دادهها-تبدیل انواع دادهها-تبدیل انواع دادهها به یکدیگر-ساختار دستوری-DOT حساسیت به به حروف وساختار-لیترال-سمی کولون  پرانتز و توضیحات-کلمات کلیدی و کلمات رزرو شده-ثابت ها-عملگرها-تعریف-تقدم و شرکت پذیری و عمل انجام شده-شرطی-IF…….ELSE-IF…….ELSE IF-SWITCH-حلقه های تکرار-For-For……in-For each….in-While-Do…….while-آرایه ها-آرایه های ایندکس دار و شرکت پذیر-آرایه های چند بعدی-توابع- مفاهیم پایه-پارامترهای توابع-توابع به جای اشیاء-محدوده تابع- برنامه نویس نمایشی-تعریف-مزایای رویکرد نمایش

-کاربا ظرف های اشیاء نمایش

-پیمایش لیست نمایش

-کلاس های نمایش هسته

-DISPLAY OBJECT-SPRITE-MOVIE CLIP-SIMPLE BUTTON ,BITMAP-SHEPE , TEXT FELD-VIDEO-LOADER

بررسی رویدادها برای اشیای تماس

-مثالهای از کار با اشیاء

-تاریخ ها وزمانها

-متن ها

-آرایه ها

-اشیاءگرافیکی

-اشیاء هندسی-Movie clip ها

-کار در فضای سه بعدی

-ویدئو ها

-اصوات

-سیستم کار بر

۱DVD

زمان آموزش :۴ ساعت

تعداد درس :۶۵

 به همراه نرم افزار نصب برنامه

. . . . . .

آموزش Action Script

محصولات مرتبط

قالب ووکامرس