توضیحات

آموزش مقدماتی و متوسط COREL DRAW X7

آموزش مقدماتی و متوسط COREL DRAW X7

فصل اول: محیط کاری
آشنایی با محیط کار
–  پنجره Welcome screen
–  باز کردن فایلهای کرل
–  آشنایی با Work space
–  آشنایی با محیط کاری کرل
–  معرفی پنلها
ساخت محیط کاری
–  دسترسی به پنلهای کرل
–  دسترسی به محیطهای کاری
–  ساخت محیط کاری جدید
تنظیمات محیط کاری
–  تنظیمات و کنترل پنل
–  آشنایی با تنظیمات ابزارها
–  قفل کردن پنلها
کلیدهای میانبر
–  آشنایی با Option
–  آشنایی با Command
–  تعیین کلید میانبر
مدیریت پنجره ها
–  نحوه قرار گیری پنجره ها
–  شناور کردن پنجره در محیط
–  ساخت پنجره جدید
کنترل نمای دید
–  بزرگنمایی و کوچک نمایی
–  استفاده از ابزار ذره بین
–  کار با ابزار Hand
–  آشنایی با Navigation
–  کار با View Manger
مدهای نمایشی
–  معرفی مدهای نمایشی
–  نحوه دسترسی به مدها
–  معرفی مد Enhanced
–  مد Simple Wireframe
–  مد Wireframe
–  مد Draft
–  معرفی مد Normal
–  معرفی مد Pixel
–  آشنایی با Full Screen
–  Preview Selected onlyفصل دوم : رسم اشکال پایه 
ایجاد سند
–  توضیحاتی در مورد سند
–  باز کردن سند جدید
–  ساخت یک Preset
–  تنظیمات سند ساخته شده
–  ذخیره کردن سند
سندهای چند صفحه ای
–  اضافه کردن صفحه
–  استفاده از قالبهای آماده
–  جابجایی صفحات
–  حذف صفحه
–  نام گذاری صفحه
–  تکثیر یک صفحه
–  آشنایی با دستور Go to Page
–  آشنایی با Page Sorter
رسم چهارگوش
–  رسم یک چهارگوش
–  کلیدهای میانبر
–   خصوصیات چهارگوش
–  کنترل ابعاد
رسم دایره
–  رسم یک دایره
–  کلیدهای میانبر
–  آشنایی با خصوصیات دایره
–  کنترل ابعاد و موقعیت دایره
رسم چندضلی و ستاره
–  ترسیم چند ضلعی
–  تعیین تعداد اضلاع
–  رسم ستاره
–  کنترل خصوصیات ستاره و چند ضلعی
ویرایش اشکال پایه
–  آشنایی با ابزار Shape
–  کنترل خصوصیات اشکال با Shape
–  تعیین خصوصیات شکل قبل از ترسیم
شکلهای آماده
–  آشنایی با شکلهای آماده
–  رسم شکل
–  کنترل ظاهری
آشنایی با Fill, Outline
–  بررسی اجزاء یک شکل
–  معرفی Fill
–  معرفی outline
–  تغییر رنگ Fill و Out line
–  آشنایی با Edit Fill
–  آشنایی با Outline Pen
–  تغییر خصوصیات پیش فرض ترسیم

فصل سوم : خطوط راهنما
واحد اندازه صفحه
–  تنظیم واحد اندازه صفحه
–  آشنایی با خط کش
–  تنظیمات خط کش
–  تغییر نقطه صفر و صفر
–  تعیین مقیاس خط کش
کار با Grid Line
–  معرفی Grid
–  مزایای استفاده از Grid
–  تنظیمات Grid
–  معرفی Baseline Grid
–  تنظیمات Baseline Grid
کار با Line Guide
–  آشنایی با خطوط راهنما
–  استفاده از خطوط راهنما
–  تنظیمات خطوط راهنما
–  آشنایی با پنجره Guideline
–  آشنایی با Smart Guide
کار با Snap
–  معرفی Snap
–  آشنایی با Snap to Object
–  تنظیمات Snap
–  فعال و غیر فعال کردن Snap
–  تعیین محدوده عملکرد Snap

فصل چهارم : مدیریت و دسته بندی اشکال 
انتخاب اشکال
–  کار با ابزار Selection
–  انتخاب چند شکل
–  بررسی Status bar
–  آشنایی با Object Manager
–  قفل کردن یک شکل
–  انتخاب آبجکتهایی که دیده نمی شوند
دسته بندی اشکال
–  آشنایی با دستور Group
–  انتخاب یک شکل از یک گروه
–  آشنایی با دستور
–  آشنایی با دستور Ungroup All
کار با ابزار Graph Paper
اولویت نمایش اشکال
–  آشنایی با Ordering
–  کار بادستور To Front Of Page
–  کار بادستور To Back Of Page
–  کار بادستور Forward one
کار بادستور Back One
–  جابجایی اشکال در لایه ها
–  کار بادستور In front Of  و Behind
چیدمان اشکال
–  چیدمان شکلها نسبت به هم
–  چیدمان اشکال نسبت به صفحه
–  پنجره Align and Distribute
کنترل فاصله شکلها
–  آشنایی با Distribute
–  تعیین فاصله اشکال نسب به هم
–  تعیین فاصله اشکال نسب به صفحه

فصل پنجم : تغییر اندازه و تکثیر
آشنایی با  Origin Object
–  کاربرد Origin Object
–  تغییر محل Origin Object
تغییر اندازه
–  تغییر اندازه شکل
–  آشنایی با Relative Corner Spacing
–  تغییر اندازه با ابزار Free Transform
چرخش
–  چرخش شکل
–  چرخش شکل نسب به نقطه دلخواه
–  مایل سازی شکل
–  چرخش شکل با ابزار Free Transform
گردش آینه ای
–  کار با دستور Mirror
–  گردش آینه ای با ابزار Free Transform
کار با Object Coordinate
–  کارایی Object Coordinate
–  ترسیم شکل با کمک Object Coordinate
–  تغییر اندازه به صورت درصدی
–  ترسیم ستاره و چند ضلعی
کار با Step And Repeat
–  کار با دستور Copy و Past
–  تکثیر شکل با کیبرد
–  تکثیر شکل  با ماوس
–  آشنایی با Step And Repeat
کار با Transformation
–  آشنایی با پنجره Transformation
–  تغییر اندازه با Transformation
–  چرخش شکل با Transformation
–  گردش آینه ای با Transformation
–  تکثیر اشکال با Transformation
دستور Repeat Move
–  آشنایی با دستور Repeat
دستور Duplicate
–  آشنایی با دستور Duplicate
–  تعیین میزان عملکرد Duplicate
Clear transformation
–  دستور Clear transformation
–  اهمیت ترسیم ابتدایی شکل

فصل ششم : خصوصیات خط
خصوصیات Outline
–  آشنایی با مفهوم Outline
–  کار با پنجره Outline Pen
–  کنترل ضخامت خط
–  ایجاد کردن خط چین
–  آشنایی با Corner
–  کار با Miter Limit
خصوصیات خط
–  کنترل ابتدا و انتهای خط
–  آشنایی با جهت ترسیم
–  آشنایی با Line Caps
–  تعیین Position خط
ضخامت Outline
–  آشنایی با Scale With Object
–  آشنایی با Behind Fill
–  کار با Calligraphy

فصل هفتم : رنگ آمیزی
آشنایی با پالتهای رنگ
–  اعمال رنگ بهFill
–  اعمال رنگ به Outline
–  آشنایی با Document Pallet
–  جزئیات د رمورد انتخاب رنگ
–  ترکیب رنگ
–  آشنایی با Pallet Editor
مدهای رنگ
–  آشنایی با مدهای رنگ
–  معرفی Spot Color
–  آشنایی با Color Docker
–  اضافه کردن پلت های رنگ
–  آشنایی با مد RGB
–  آشنایی با رنگ CMYK
آشنایی با Color Style
–  آشنایی با Color Style
–  مزایای استفاده از Color Style
–  اضافه کردن رنگ در Color Style
–  ویرایش یک رنگ
آشنایی با Uniform Fill
–  آشنایی با ابزار Inactive Fill
–  آشنایی با Edit Fill
–  انتخاب رنگ
–  اضافه کردن رنگ به پالت رنگ
–  کار با Color Mixer
–  کار با Color Library
کار با طیف رنگ
–  ایجاد یک طیف رنگی
–  بررسی انواع طیف رنگی
–  اضافه کردن رنگ به طیف رنگی
–  تنظیمات طیف رنگی
–  محدوده عملکرد طیف رنگی
کار با Harmony
–  آشنایی با مفهوم هارمونی
–  ساخت یک هارمونی بوسیله شکل
–  ویرایش رنگهای یک هارمونی
–  ساخت هارمونی با کمک یک رنگ
کار با Vector Pattern
–  اعمال Pattern به شکل
–  کنترل تنظیمات ظاهری Pattern
–  ساخت یک Pattern  جدید
–  دستور Transform With Object
کار با Bitmap , Color Pattern
–  آشنایی با Bitmap pattern
–  تنظیمات ظاهری Bitmap pattern
–  استفاده از تصویر برای Pattern
–  کنترل رنگ Pattern
–  آشنایی با Color Pattern
کار با Texture Fill
–  آشنایی با Texture Fill
–  انتخاب بافتهای متنوع
–  ساخت بافت بصورت رندوم
کار با Fill  Interactive
–  کار با ابزار Interactive Fill
–  کنترل ظاهری Fill با کمک ابزار Interactive
–  ایجاد طیف رنگی Transparent
–  تکنیکهایی در مورد رنگ آمیزی
کار با Eye dropper
–  نکاتی در مورد رنگ آمیزی
–  تکنیک ساخت یک سایه
–  آشنایی با Eye dropper
–  آشنایی با تنظیمات Eye dropper

فصل هشتم : Shaping
کار با ابزار Shape
–  دستور Convert curve
–  آشنایی با Curve
–  کار با ابزار Shape
–  اشاره به جهت ترسیم
–  انتخاب یک یا چند نقطه
–  جابجایی نقاط
کنترل اهرمها و نقاط
–  آشنایی با اهرم
–  ایجاد کردن اهرم
–  نسبت اهرم به نقطه
–  حالت های مختلف اهرم
–  اضافه کردن نقطه
–  حذف کردن نقطه
–  شروع به ترسیم شکل
Fillet / Scallop / chamfer
–  روشی برای ایجاد یک منحنی
–  Fillet / Scallop / chamfer
–  کنترل گوشه های یک Curve
دستور Combine
–  آشنایی با دستور Combine
–  تلفیق چند شکل با Combine
–  نحوه عملکرد دستور Combine
–  آشنایی با دستور Break apart
دستور Weld
–  آشنایی با دستور Weld
–  یکی کردن شکلها با Weld
دستور Trim
–  آشنایی با دستور Trim
–  کم کردن شکلها از یکدیگر
–  برش زدن شکل با دستور Trim
–  Convert Outline to Object
دستور Intersect
–  آشنایی با دستور Intersect
–  ترسیم شکل با  Intersect
کار با پالت Shaping
–  آشنایی با پنل Shaping
–  آشنایی با Source Object
–  آشنایی با Target Object
کار با مسیرهای باز
–  باز کردن یک مسیر بسته
–  بستن یک مسیر باز
–  یکی کردن دو مسیر باز
ابزارهای برش
–  آشنایی با ابزار Knife
–  تنظیمات ابزار Knife
–  کار با ابزار Virtual segment
–  کار با ابزار Eraser
–  تنظیمات ابزار Eraser
–  تکنیکهایی در مورد رسم کل
–  تکنیکهایی در مورد نورپردازی شکل

. . . . . .

آموزش مقدماتی و متوسط COREL DRAW X7

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “آموزش مقدماتی و متوسط COREL DRAW X7”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات مرتبط

قالب ووکامرس