توضیحات

آموزش تصویری آیکیدو

آموزش تصویری آیکیدو

آموزش تصویری آیکیدو

آموزش آیکیدو:

تکنیک های آیکیدو : گارد حالت های نشستن دفاع حرکات دست و پا(۱)
تکنیک های آیکیدو : گارد حالت های نشستن دفاع حرکات دست و پا(۲)
تکنیک های آیکیدو : انواع راه رفتن روی زانو غلت زدن
تکنیک های رهایی از دست مهاجم (۱)
تکنیک های رهایی از دست مهاجم (۲)
تکنیک های دفاعی : فنون دفاعی در برابر ضربات دست (۱)
تکنیک های دفاعی : فنون دفاعی در برابر ضربات دست (۲)

اجرای فنون نشسته
سلاح های آیکیدو : حرکات انفرادی چوب (۱)
سلاح های آیکیدو : حرکات انفرادی چوب (۲)
سلاح های آیکیدو : حرکات انفرادی چوب (۳)

کاتای چوب
اجرای تکنیک های ترکیبی در آیکیدو (۱)
اجرای تکنیک های ترکیبی در آیکیدو (۲)
اجرای بدل تکنیک های آیکیدو (۱)
اجرای بدل تکنیک های آیکیدو (۲)
دفاع در برابر سلاح کارد

. . . . . .

آموزش تصویری آیکیدو

محصولات مرتبط

قالب ووکامرس